close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
بررسی تطبیقی آموزش چند فرهنگی و تک فرهنگی در دودیدگاه تقابل یا سازش در تعلیم و تربیت
loading...

آنچه که شاید مفید باشد !

مقاله چاپ در اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی  2 اسفند 1392 ارومیه سعید غنی دل قهرمانلو دانشجوی کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی،  دانشگاه آزاد اسلامی، saeidghanidel@gmail.com بهاره عزیزی نژاد استادیار، دکتری، گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران، نویسنده مسئول، صندوق پستی 3697-19395. Email: bahareh19@gmail.com دکتر محمدعلی مجلل چوبقلو .استاد یار وعضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب(mojallal.2006@yahoo.com) الهام اسماعیلی…

مقاله چاپ در اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی  2 اسفند 1392 ارومیه


سعید غنی دل قهرمانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی،  دانشگاه آزاد اسلامی، saeidghanidel@gmail.com

بهاره عزیزی نژاد

استادیار، دکتری، گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران، نویسنده مسئول، صندوق پستی 3697-19395. Email: bahareh19@gmail.com

دکتر محمدعلی مجلل چوبقلو

.استاد یار وعضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب(mojallal.2006@yahoo.com)

الهام اسماعیلی

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

 

واژه های کلیدی: آموزش چندفرهنگی، مطالعات تطبیقی، تک فرهنگی، تقابل، سازش.

چکیده:

ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ هنگامي‌ ظهور مي‌كند كه‌ مردماني‌ با فرهنگ‌ يا پاره ‌فرهنگ‌هاي‌ هويتي‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط ميان‌ خود بپردازند ( Jandt,1995,P408). در اين‌ ميان‌، فرد هنگامي‌نيازمند آگاهي‌ از راز و رمزهاي‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ مي‌شود كه‌ در يك‌ حس ‌فرهنگي‌[1] خود را متمايز از ديگران‌ ببيند (Jandt,1995,P7). و ضمنا در تلاش‌ باشد كه‌ به‌ مشابهت‌ معني‌ درفراگرد ارتباط دست‌ يابد. ارتباط ميان‌ قوم‌ها، نمونه‌اي‌ از چنين‌ ارتباطي‌ است‌. ايران‌ ازكشورهايي‌ است‌ كه‌ تنوع‌ اقوام‌ در آن‌ مشهود و بارز است‌. اصولا اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌كه‌ براساس‌ شواهد تاريخي‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ايران‌ هيچ‌گاه‌ مسكن‌ قوم‌واحدي‌ نبوده‌ است‌، بلكه‌ هميشه‌ اقوام‌ گوناگوني‌ در كنار هم‌ در اين‌ سرزمين‌ زندگي‌مي‌كرده‌اند. قوم[2]‌ يكي‌ از انواع‌ اساسي‌ پاره‌ فرهنگ‌ها[3] محسوب‌ مي‌شود (كه‌ در ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي‌ اصطلاح‌ پاره‌ فرهنگ‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ مناسب‌ نيست‌). قوم‌ مشابه‌ نژاد[4] است‌، با اين‌تفاوت‌ كه‌ قوم‌ در طي‌ زمان‌ تغيير مي‌كند، در حالي‌ كه‌ نژاد تقريبا ثابت‌ است‌. گروه‌هاي‌قومي‌ براساس‌ مشخصه‌ هايي‌ همچون‌ دين‌، زبان‌ و ويژگي‌هاي‌ جسمي[5] از يكديگر متمايزمي‌شوند( Jandt, 1995, P12).

در حال حاظر تفکر دوگانه پندار [6]بر فلسفه علوم اجتماعی سایه افکنده است ؛ یعنی ، سوال ها به گونه ای مطرح میشوند که عبارات (یا این)، (یا آن) در برابر هم قرار میگیرند و ناگزیر یکی از آنها صحیح انگاشته میشود. بارها مشاهده کرده ایم موضوعاتی که به گونه ای رقابتی، به صورت مانعه الجمع در نظر گرفته شده اند، لزوما جایگزین های متضادی نبوده اند؛ این موارد که پاسخ های کامل به نظر میرسند تنها یک سوی قضیه و بخشی از حقیقت را دربرداند و برای تکمیل خود به سویه دیگر قضیه ، یعنی سمت مخالف [7]انگاشته شده نیازمنداند. به همین ترتیب پرسش هایی که ما را در برابر یک انتخاب از میان دو امکان قرار می دهند بیشتر از پاسخ ، به بازنگری احتیاج دارند. تحلیل های ما شکل دیالکتیکی تفکر را به کار بسته اند . در رهیافت دیالکتیکی ، تفاوتها به گونه ای مطلق دریافت نمیگردند و روابط آنها از نوع آنتاگونیستی مفرط نیست . در حقیقت ، در نظر گاه دیالکتیکی ، آلترناتیوها، ضمن رقابت صادقانه برابر یکدیگر ، صرفا به ظاهر ، حکم یک (دیگر ) تمام عیار را دارند . آنها در واقع عمیقا به هم متصل اند و تقابل آنها آشکار میکند که چگونه این تفاوت ها را باید تفسیر کرد و از مرز آنها عبور کرد (عبور کردن نه به معنای پاک کردن صورت مسئله ، بلکه به مثابه قرار دادن آنها داخل یک چهارچوب بزرگتر ) رقابت جایگزین هائی که در گام اول نفی هر نوع امکانی دیگر را متبادر می کردند هم اکنون میتوانند  با نظر گاهی فراخ تر جایگزین شود که ارزش جایگاه های اولیه را میشناسد ولی از آنها فراتر میرود(بریان، 1383، 315-316).

نسبی گرایی مشوق اعتقاد به اسالت تعدد فرهنگهاست، واژه «اصالت تعدد فرهنگها» اصطلاح ذهن پرکنی باب روز شده استو این امر مایه تاسف است، زیرا اصالت تعدد فرهنگها به چیزی بسیار مهم و حیاتی در جهان معاصر باز میگردد: اینکه مردم یا افرادی که باهم تفاوتهای مهمی دارند بایستی در تماس و تعامل باشند . همه معتقدان به اصالت تعدد فرهنگها درک و فهم و زیستن با تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی را درکانون توجه قرار می دهند ؛ اما فراتر از این اعتقاد کم خون ، ماهیت اعتقاد به اصالت تعدد فرهنگها روایتی است که میتوان آن را (تجلیل تفاوت) خواند ؛ طبق این نظر تفاوتها میان گروههای مختلف مردم را باید برجسته تر کرد و گرامی داشت. اصالت تعدد فرهنگها ، اگر این درک و تصور را از  آن داشته باشیم، مسائل عمیقی را برای پژوهش در باره انسانها پیش روی ما میگذارد. چگونه ؟ طبق تفسیر خاص اصالت تعدد فرهنگهایی که تفاوت اجتماعی و فرهنگی را تجلیل می کند ، هر جامعه یا هر فرهنگی واحد منفردی است که مرزهایی آن را از سایر واحدها جدا میکنند که تا حدودی با متمایز کردن آن از بقیه معرفش هستند .علاوه بر این افراد انعکاساتی[8] از واحدهای فرهنگی و اجتماعی هستند که بدانها تعلق دارند . هویت شخصی را واحدهای فرهنگی و اجتماعی معین میکنند که اعضای این واحد ها فرهنگیده[9] و اجتماعیده[10] آنها شده اند .این واحدهای فرهنگی و اجتماعی چون مختلف اند غالبا در تضاد با هم قرار میگیرند؛ در واقع ، برخی از آنها بناگزیر تلاش خواهند کرد بقیه را تضعیف کنند یا بر آنها تسلط یابند . واحدهای قویتر تلاش خواهند کرد بر واحدهای ضعیف تر چیره شوند ، و در نهایت به دنبال آن خواهند بود که واحدهای ضعیفتر[11] را عین خودشان بکنند. و تاجایی که در این کار موفق شوند عملا تفاوت هارا میان گروه ها عملا از بین خواهند برد. بنابراین نیروی محرک طبیعی[12] در جهانی پر از تفاوتها[13] حرکت در جهت محو و زایل کردن این تفاوتهاست (برایان، 1381، 13-12)[1]Cultural Sense

[2]Ethnic

[3]Sub Culture

[4]race

[5]Physical Features

[6]Dichotomous thinking

[7]The opposite

[8]Reflections

[9]Cultural

[10]Social

[11]faint

[12]Naturalforce

[13]Differences

نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 34 نویسنده : س. غ. ق.
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  به نظر شما در زندگی عادی بیشتر نیاز به چه مشاوره ای داریم ؟

  آمار سایت
 • کل مطالب : 240
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 109
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 7
 • بازدید امروز : 42
 • باردید دیروز : 10
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 238
 • بازدید ماه : 493
 • بازدید سال : 2,181
 • بازدید کلی : 51,463