close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
آنچه که شاید مفید باشد !
loading...

آنچه که شاید مفید باشد !

علوم تربیتی - مدیریت - روانشناسی - پژوهش

با سلام و عرض ادب

عضو / بیننده / میهمان - عزیز

در صورت نظر / انتقاد /پیشنهاد / ارائه مقاله  و مطلب- میتوانید با آدرس ایمیل saeidghanidel@gmail.com در ارتباط باشد

امید بر آن دارم - تا عزیزان با انتقادات و نظرات خود در انجمن شرکت و همزبانان خود را در مشکلاتشان یاری کنید

ضمنا در صورت نیاز به ارائه مشکل خود نیز میتوانید با ارائه آن در انجمن - نظرات دیگر منتقدان کارشناس تربیت و روانشناس را دریابید .

با تشکر فراوان از بازدید شما و وقت ارجمندتان

سعید غنی دل

نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 53 نویسنده : س. غ. ق.

مقاله چاپ در اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی  2 اسفند 1392 ارومیه


بهاره عزیزی نژاد

استادیار، دکتری، گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران، نویسنده مسئول، صندوق پستی 3697-19395 Email: bahareh19@gmail.com

 

چکیده

تحقیق حاضر در پی بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی از آموزه های چندفرهنگی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی می باشد. روش پژوهش توصيفي ـ پیمایشی می باشد. كليه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که نمونه آماری با سرشماری 30 نفر می باشد. پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 30 سوال با پایایی 81/0 ابزار تحقیق را تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل از آزمون tو ANOVA استفاده شده است. با توجه به نتايج حاصله ميزان آگاهي اعضای هیات علمی از مبانی آموزش چندفرهنگي درسطح مطلوبي قرار ندارد. بين مدرك تحصيلي بالاتر و رشته تحصیلي مرتبط و سابقه تدريس بالاي اساتید و آگاهی از آموزش چند فرهنگي رابطه وجود دارد.

واژه های کلیدی: آموزش چندفرهنگي ، اعضای هیات علمی، دانشگاه پیام نور

 

نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 33 نویسنده : س. غ. ق.

مقاله چاپ در اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی  2 اسفند 1392 ارومیه

 

راضیه خان احمدی؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

بهاره عزیزی نژاد؛  استادیار، دکتری، گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران، نویسنده مسئول، صندوق پستی 3697-19395  Email: bahareh19@gmail.com

 

چكيده

تعلیم و تربیت چند فرهنگی حوزه مطالعاتی است که هدف عمده آن برابری فرصت های تعلیم و تربیتی برای نژادها و اقوام و گروههای مختلف فرهنگی است. موضوع آموزش و پرورش چند فرهنگی در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص در کشورهای اروپایی مورد توجه جدی قرار گرفته است از جمله کشورهایی که به برنامه درسی چند فرهنگی توجه بسیاری نموده اند میتوان به کشورهایی چون استرالیا, آمریکا, کانادا, انگلیس  و فرانسه و... اشاره کرد.کشور روسیه هم بنا به موقعیت جغرافیایی و کثرت تنوع قومی و غنای فرهنگی اخیرا به این امر توجه ویژه ای نموده است. . با توجه به اینکه در رابطه با آموزش و پرورش چند فرهنگی در روسیه تحقیقات زیادی در کشور ما صورت نگرفته است  لذا در مقاله حاضر به بررسی رویکرد کشور روسیه نسبت به موضوع آموزش و پرورش چند فرهنگی پرداخته شده است.يافته هاي مقاله حاضر حاكي از آن است كه نظام  آموزشي كشور روسيه در رابطه با آموزش چند فرهنگي اقدام به اتخاذ سياستهاي جديدي در اين رابطه نموده است كه فراهم سازی فضای فرهنگی متساوی درکشور درعین حفظ سنتهای فرهنگی، نژادی  و منطقه ای، يكسان سازي آموزش براي همگان ، اصلاح محتوي آموزشي با توجه به تنوع قومها و فرهنگهای  مختلف و ... از جمله اين موارد مي باشد.

واژه های کلیدی: نظام آموزشی، روسیه ، چند فرهنگی

 

نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 36 نویسنده : س. غ. ق.

مقاله چاپ در اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی  2 اسفند 1392 ارومیه

 

حاجعلی عباسی-  شاهین سپهری فرد - دکترجواد عبدلی سلطان احمدی - زهرا محمدی- سعید غنی دل

 1-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد ارومیه[1](نویسنده مسئول)

2- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد ارومیه

3-  عضوهیئت علمی  دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه[2]

4 کارشناس ارشدبرنامه ریزی درسی و مدرس قرآن [3]

 

 

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی،  دانشگاه آزاد اسلامی،

 


 [1]-  Zahra_mohammadi55@yahoo.com

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای قرآن کریم بر اساس رویکرد آموزش و پرروش چند فرهنگی بود. بدین منظور ابتدا مبانی نظری  آموزش و پرروش چند فرهنگی مطالعه و 10 مقوله از مهم­ترین مولفه های آن استخراج گردید، سپس تمام آیه های قران کریم بر اساس این مولفه ها تحلیل شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا و واحد تحلیل آیه بوده و جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کل سوره های قرآن کریم (6236 آیه) تشکیل می دهند. نتایج نشان داد که توجه به رویکرد آموزش و پرورش چند فرهنگی در این کتاب مقدس در همه مولفه های عدالت خواهانه رویکرد آموزش و پرورش چندفرهنگی مطالب بسیار مفیدی با بیانات مختلف داشته و این مقوله ها به کرات مورد تاکید قرار گرفته است.

 [1]- sepehri.shahin@gmail.com

[2] - ja_abdeli@yahoo,com

[3]-  Zahra_mohammadi55@yahoo.com

 

نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 47 نویسنده : س. غ. ق.

مقاله چاپ در اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی  2 اسفند 1392 ارومیه


دکتر محمدعلی مجلل چوبقلو

.استاد یار وعضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب(mojallal.2006@yahoo.com)

الهام تمجید تاش

دبیر و دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر بهاره عزیزی نژاد

استادیار، دکتری، گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران، نویسنده مسئول، صندوق پستی 3697-19395 Email: bahareh19@gmail.com

سعید غنی دل قهرمانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی،  دانشگاه آزاد اسلامی، (saeidghanidel@gmail.com)

 

چکیده

در حالى که جهان حاضر، روزبه روز درهم تنیده تر مى گردد و فرهنگ هاى چندگانه شکل مى گیرد، سیاست هاى چندفرهنگ گرایى به عنوان راه حلى براى مسائل تنوع فرهنگى، قومى و مذهبى مورد توجه جدى تر قرار گرفته است و تغییراتى را در سیاست هاى تعلیم و تربیت ایجاد نموده است. به عبارت دیگر، وضعیت چندفرهنگ گرایى حاضر، سیاست هاى تعلیم و تربیتى خاص خود را مى طلبد. این مقاله با روش توصیفى ـ تحلیلى بر این است که از یک سو، وضعیت چندفرهنگی  حاکم بر جهان حاضر را تشریح نموده و  می خواهد نقاط قوت و وضعف نظام تک و چند فرهنگی را بیان نموده و از سوی دیگر می خواهد به این پرسش جواب دهد آیا قلمرو  دین اسلام محدود به منطقه و جغرافیایی خاص است یا دارای خاصیت جهان شمولی دارد بر همین اساس، تعلیم و تربیت اسلامى در مواجهه با وضعیت چندفرهنگى جهان، هم با چالش هایى روبه رو گشته و هم فرصت هایى به دست آورده استدر این زمینه، سعى بر این است به دو سؤال فرعى پاسخ داده شود: اول اینکه آیا وضعیت چندفرهنگی زمینه را براى تربیت اسلامى فراهم مى کند یا مانعى جدى در راه آن محسوب مى شود؟ و دوم اینکه آیا وضعیت چندفرهنگی با محتواى ارزش هاى اسلامى سازگار است؟ در این راستا مستنداتی مبنی بر جهان شمولی تربیت اسلامی از منابع دینی معتبر استخراج  و ارائه می گردد. که در نتیجه میتوان بیان داشت، اسلام قادر است با قرائت متعادل خود، نه تنها در جهان چندفرهنگى ادامه حضور دهد، بلکه قادر است به ابزارى براى گسترش فرهنگ مدارا تبدیل گردد که از اصول وضعیت چندفرهنگ گراست. خود وضعیت چندفرهنگ گرا نیز به منظور ایجاد فضاى مناسب تر براى آشنایى مردمان با فرهنگ اسلامى، ابزار مناسبى است.فرهنگ و ارزش هاى اسلامى و وضعیت چندفرهنگى نقاط اشتراک مفیدى دارند. بر این اساس، تعلیم و تربیت ارزش هاى اسلامى ـ به دلیل فطرى بودن آنها ـ ضمن احترام گزاردن به تفاوت ها، تلاش مى کند چارچوب هاى عام و جهان شمول انسانى ـ همچون معنویت، عقلانیت و مدارا ـ را تبلیغ نماید و بشریت را از فروبستگى مادى و خشونت طلبى هاى گوناگون همچون جنگ و منازعه نجات بخشد. لذا در نهایت پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده، تا تمایز غیرمنعطف میان مسلمانان با غیرمسلمانان کنار گذارده شود. همه ما در یک جهان زندگى مى کنیم و همه داراى ابعاد انسانى مشترک هستیم. پس مى توانیم همدیگر را بفهمیم. لذا گفت وگو، مناظره، مباحثه و مواجهه استدلالى با مسائل روز، باید جایگزین تک گویى شود.گفتمان انتقادى، باید جایگزین گفتمان سکوت و تأیید نیندیشیده شود.در دنیاى چندفرهنگى معاصر، روزآمد کردن پیام اسلام از ضروریات است. از این رو، به جاى تأکید صرف بر مصداق هاى تاریخى، باید بر عقاید جهان شمول اسلام تأکید کرد . 

کلیدواژه ها: تربیت ، تربیت اسلامی ، چند فرهنگی

 

نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 50 نویسنده : س. غ. ق.

مقاله چاپ در اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی  2 اسفند 1392 ارومیه


سعید غنی دل قهرمانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی،  دانشگاه آزاد اسلامی، saeidghanidel@gmail.com

بهاره عزیزی نژاد

استادیار، دکتری، گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران، نویسنده مسئول، صندوق پستی 3697-19395. Email: bahareh19@gmail.com

دکتر محمدعلی مجلل چوبقلو

.استاد یار وعضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب(mojallal.2006@yahoo.com)

الهام اسماعیلی

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

 

واژه های کلیدی: آموزش چندفرهنگی، مطالعات تطبیقی، تک فرهنگی، تقابل، سازش.

چکیده:

ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ هنگامي‌ ظهور مي‌كند كه‌ مردماني‌ با فرهنگ‌ يا پاره ‌فرهنگ‌هاي‌ هويتي‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط ميان‌ خود بپردازند ( Jandt,1995,P408). در اين‌ ميان‌، فرد هنگامي‌نيازمند آگاهي‌ از راز و رمزهاي‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ مي‌شود كه‌ در يك‌ حس ‌فرهنگي‌[1] خود را متمايز از ديگران‌ ببيند (Jandt,1995,P7). و ضمنا در تلاش‌ باشد كه‌ به‌ مشابهت‌ معني‌ درفراگرد ارتباط دست‌ يابد. ارتباط ميان‌ قوم‌ها، نمونه‌اي‌ از چنين‌ ارتباطي‌ است‌. ايران‌ ازكشورهايي‌ است‌ كه‌ تنوع‌ اقوام‌ در آن‌ مشهود و بارز است‌. اصولا اين‌ ديدگاه‌ مطرح‌ است‌كه‌ براساس‌ شواهد تاريخي‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ايران‌ هيچ‌گاه‌ مسكن‌ قوم‌واحدي‌ نبوده‌ است‌، بلكه‌ هميشه‌ اقوام‌ گوناگوني‌ در كنار هم‌ در اين‌ سرزمين‌ زندگي‌مي‌كرده‌اند. قوم[2]‌ يكي‌ از انواع‌ اساسي‌ پاره‌ فرهنگ‌ها[3] محسوب‌ مي‌شود (كه‌ در ارتباطات‌ ميان‌فرهنگي‌ اصطلاح‌ پاره‌ فرهنگ‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ مناسب‌ نيست‌). قوم‌ مشابه‌ نژاد[4] است‌، با اين‌تفاوت‌ كه‌ قوم‌ در طي‌ زمان‌ تغيير مي‌كند، در حالي‌ كه‌ نژاد تقريبا ثابت‌ است‌. گروه‌هاي‌قومي‌ براساس‌ مشخصه‌ هايي‌ همچون‌ دين‌، زبان‌ و ويژگي‌هاي‌ جسمي[5] از يكديگر متمايزمي‌شوند( Jandt, 1995, P12).

در حال حاظر تفکر دوگانه پندار [6]بر فلسفه علوم اجتماعی سایه افکنده است ؛ یعنی ، سوال ها به گونه ای مطرح میشوند که عبارات (یا این)، (یا آن) در برابر هم قرار میگیرند و ناگزیر یکی از آنها صحیح انگاشته میشود. بارها مشاهده کرده ایم موضوعاتی که به گونه ای رقابتی، به صورت مانعه الجمع در نظر گرفته شده اند، لزوما جایگزین های متضادی نبوده اند؛ این موارد که پاسخ های کامل به نظر میرسند تنها یک سوی قضیه و بخشی از حقیقت را دربرداند و برای تکمیل خود به سویه دیگر قضیه ، یعنی سمت مخالف [7]انگاشته شده نیازمنداند. به همین ترتیب پرسش هایی که ما را در برابر یک انتخاب از میان دو امکان قرار می دهند بیشتر از پاسخ ، به بازنگری احتیاج دارند. تحلیل های ما شکل دیالکتیکی تفکر را به کار بسته اند . در رهیافت دیالکتیکی ، تفاوتها به گونه ای مطلق دریافت نمیگردند و روابط آنها از نوع آنتاگونیستی مفرط نیست . در حقیقت ، در نظر گاه دیالکتیکی ، آلترناتیوها، ضمن رقابت صادقانه برابر یکدیگر ، صرفا به ظاهر ، حکم یک (دیگر ) تمام عیار را دارند . آنها در واقع عمیقا به هم متصل اند و تقابل آنها آشکار میکند که چگونه این تفاوت ها را باید تفسیر کرد و از مرز آنها عبور کرد (عبور کردن نه به معنای پاک کردن صورت مسئله ، بلکه به مثابه قرار دادن آنها داخل یک چهارچوب بزرگتر ) رقابت جایگزین هائی که در گام اول نفی هر نوع امکانی دیگر را متبادر می کردند هم اکنون میتوانند  با نظر گاهی فراخ تر جایگزین شود که ارزش جایگاه های اولیه را میشناسد ولی از آنها فراتر میرود(بریان، 1383، 315-316).

نسبی گرایی مشوق اعتقاد به اسالت تعدد فرهنگهاست، واژه «اصالت تعدد فرهنگها» اصطلاح ذهن پرکنی باب روز شده استو این امر مایه تاسف است، زیرا اصالت تعدد فرهنگها به چیزی بسیار مهم و حیاتی در جهان معاصر باز میگردد: اینکه مردم یا افرادی که باهم تفاوتهای مهمی دارند بایستی در تماس و تعامل باشند . همه معتقدان به اصالت تعدد فرهنگها درک و فهم و زیستن با تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی را درکانون توجه قرار می دهند ؛ اما فراتر از این اعتقاد کم خون ، ماهیت اعتقاد به اصالت تعدد فرهنگها روایتی است که میتوان آن را (تجلیل تفاوت) خواند ؛ طبق این نظر تفاوتها میان گروههای مختلف مردم را باید برجسته تر کرد و گرامی داشت. اصالت تعدد فرهنگها ، اگر این درک و تصور را از  آن داشته باشیم، مسائل عمیقی را برای پژوهش در باره انسانها پیش روی ما میگذارد. چگونه ؟ طبق تفسیر خاص اصالت تعدد فرهنگهایی که تفاوت اجتماعی و فرهنگی را تجلیل می کند ، هر جامعه یا هر فرهنگی واحد منفردی است که مرزهایی آن را از سایر واحدها جدا میکنند که تا حدودی با متمایز کردن آن از بقیه معرفش هستند .علاوه بر این افراد انعکاساتی[8] از واحدهای فرهنگی و اجتماعی هستند که بدانها تعلق دارند . هویت شخصی را واحدهای فرهنگی و اجتماعی معین میکنند که اعضای این واحد ها فرهنگیده[9] و اجتماعیده[10] آنها شده اند .این واحدهای فرهنگی و اجتماعی چون مختلف اند غالبا در تضاد با هم قرار میگیرند؛ در واقع ، برخی از آنها بناگزیر تلاش خواهند کرد بقیه را تضعیف کنند یا بر آنها تسلط یابند . واحدهای قویتر تلاش خواهند کرد بر واحدهای ضعیف تر چیره شوند ، و در نهایت به دنبال آن خواهند بود که واحدهای ضعیفتر[11] را عین خودشان بکنند. و تاجایی که در این کار موفق شوند عملا تفاوت هارا میان گروه ها عملا از بین خواهند برد. بنابراین نیروی محرک طبیعی[12] در جهانی پر از تفاوتها[13] حرکت در جهت محو و زایل کردن این تفاوتهاست (برایان، 1381، 13-12)[1]Cultural Sense

[2]Ethnic

[3]Sub Culture

[4]race

[5]Physical Features

[6]Dichotomous thinking

[7]The opposite

[8]Reflections

[9]Cultural

[10]Social

[11]faint

[12]Naturalforce

[13]Differences

نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 37 نویسنده : س. غ. ق.

 

مقاله چاپ در اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی  2 اسفند 1392 ارومیه

 

 

ژارمن اورشال*1، میرمحمد سید عباس­زاده2، محسن عیسوی1

1.        دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.   j_orshal1390@yahoo.com

2.       استاد و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه. m.abbaszadeh@yahoo.com

 

چکیده

تحقیق حاضر در پی بررسی نقش چندفرهنگی بودن دانش آموزان بر آموزش و یادگیری درس هدیه های آسمانی به روش تدریس توام شعر و نمایش خلاق از نظر معلمان ابتدایی ناحیه 2 اورمیه در سال تحصیلی 92-1391 بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی است و از لحاظ هدف، کاربردی است و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. نمونه گیری از نوع چند مرحله ای، تصادفی می باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران 142 نفر به دست آمد. به منظور گردآوري داده­هاي ميداني از پرسشنامه استفاده گرديد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از نظر اساتید راهنما و مشاور و هم چنین معلمان دوره ابتدایی شاغل در مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای تحقیق حاضر 862/0 به دست آمده است.

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین آموزش و یادگیری درس هدیه های آسمانی با چند فرهنگی بودن دانش آموزان و استفاده از روش تدریس توام با شعر و تدریس توام با نمایش خلاق در سطح آماری 1 درصد ارتباط معنادار وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که چند فرهنگی بودن دانش آموزان و استفاده از روش تدریس توام با شعر و تدریس توام با نمایش خلاق 6/88 درصد بر آموزش و یادگیری دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری دارد و چند فرهنگی بودن دانش آموزان 3/77 درصد، تدریس توام با شعر 6/81 درصد و تدریس توام با نمایش خلاق 7/83 درصد بر آموزش و یادگیری دانش آموزان ابتدایی در درس هدیه های آسمانی تاثیر می گذارند.

کلمات کلیدی: چند فرهنگی بودن، تدریس توام با شعر، تدریس توام با نمایش خلاق، آموزش و یادگیری، هدیه های آسمانی

 

نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 114 نویسنده : س. غ. ق.

مقاله چاپ در اولین همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی  2 اسفند 1392 ارومیه


بایزید کرده1*، زینال پرورش2، محمد خورشیدی3، نادر فزون مهر4

 

1*- دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

2-  دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

3-  دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

4-  استادیار دانشگاه فرهنگیان واحد ارومیه.

bayazidkordeh@yahoo.com

 

چکیده

امروزهباازمیانرفتنمرزهاودرنظرگرفتنتأثیر فرهنگهابریکدیگردرامربرنامهریزيوبهویژهدرطراحیچند فرهنگیبهاینمهم بایدتوجهشود. باافزایشوتعمیقتنوعقومی،نژادي،زبانی،مذهبیوفرهنگی،درکشورهابهدلیلمهاجرتها،مسافرتها،جهانیشدن،فناوريهاينوینوروندهايدموکراتیکوچالشهايبرآمدهازآن،تلاشهاییرادرجهتمدیریتصحیحوضعیتچندفرهنگیجوامعمعاصروبهتبعآنتحولبرنامههايآموزشیدرچارچوبتعلیموتربیتچندفرهنگیبرانگیختهاست. علیرغماینکه برايپیشگیريازتبعیضهايمبتنیبرنژاد،عقیده،رنگپوست،جنسیتوسن،کموبیشدر سرتاسرجهانقانونوضعشدهاست، حضور فرهنگ هادرکناریکدیگروتلاقیآنها،احتمالایجادچالشوتنشدرمیانافرادوفرهنگ ها راافزایشدادهاست. بدینجهتپیش بینیسازوکارمناسببهمنظورنزدیکیفرهنگ ها،ایجاد تفاهموتعاملمیانآنهادرجهتهم زیستیمسالمتآمیزورفعسوءتفاهمهاياحتمالی ضرورتمضاعفمی یابد. دراینراستا،ازجملهرسالت هاياساسینظامتعلیموتربیتدر جوامعچند فرهنگی،حساسیت نسبتبهفرهنگ جامعهوپاسخگوییبهویژگیهاي چند فرهنگی آناست. این گروه های گوناگون چند فرهنگی و قومی برای آنکه بتوانند به طور مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند باید از تعصب و قوم مداری دوری و به سمت نسبی گرایی فرهنگی حرکت کنند. این فرهنگ است که زندگی ما را در هر لحظه تعیین می کند و نوع فرهنگی که به آن تعلق داریم، در تعیین سرنوشت ما بسیار مؤثر است.اینمقالهبهاختصاربهوضعیتدر حالرشدچندفرهنگیجوامعمعاصروچالشهايبرآمدهازآن،و درهمینراستابه دلیلوجودرابطهوسیعمیانفرهنگوتعلیموتربیتبهبیانانعکاساینپدیدهنو ظهوردرنظامهاي تربیتیوپیامدهايآنپرداختهشدهاست.درادامهویژگیهايچندفرهنگیجامعهایرانوضرورت تحولچندفرهنگیبرنامههايتربیتیباهدفحفظمبانیمشتركوهمچنینگنجاندنساختاري ازتمامگروههاينژادي،قومیوفرهنگیبهتاروپودجامعهو برنامههايتربیتیموردبررسیاجمالی قرارخواهدگرفت. درپایانبهضرورتجهتگیريتلاشهابرايتدوینسیاست هايتربیتیوآموزشی کهبهطورهمزماناحترامبهتمامیتفرهنگیدانشآموزانازگروههايگوناگون،کمکبهدانش آموزانبرايرسیدنبهدانشومهارتهايموردنیازبرایایفاينقشمؤثروفعالوهمچنین تعهدبهآرمانهايفراگیروتنوعقومی،مذهبی،زبانی،فرهنگیوارتقاءبرابريرادربرگیرد،پرداخته شدهاست. روشپژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده ها واطلاعات پژوهشوتحليل اطلاعاتبهشیوهكتابخانهاي و اسنادی گردآوری شده است. سؤالی که در این پژوهش مطرح شده این است که در تدوین اصول حاکم بر برنامه های تعلیم و تربیت تا چه اندازه بر ویژگی های آموزش چند فرهنگی توجه شده است؟

واژگان کلیدی: تعلیم و تربیت، چند فرهنگی، معاصر سازی، تکثرگرایی.

 

نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 47 نویسنده : س. غ. ق.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  به نظر شما در زندگی عادی بیشتر نیاز به چه مشاوره ای داریم ؟

  آمار سایت
 • کل مطالب : 240
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 109
 • آی پی امروز : 6
 • آی پی دیروز : 13
 • بازدید امروز : 35
 • باردید دیروز : 20
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 123
 • بازدید ماه : 273
 • بازدید سال : 2,751
 • بازدید کلی : 52,033